در محبت روحانی

چـو عشقی که بـنیاد آن بـر هواسـتچـنین فـتـنه انگـیز و فـرمانرواسـتعــجــب داری از ســالــکــان طــریــقکه بـاشـند در بـحـر معـنی غـریق؟بـه سـودای جـان…

چـو عشقی که بـنیاد آن بـر هواسـت چـنین فـتـنه انگـیز و فـرمانرواسـت
عــجــب داری از ســالــکــان طــریــق که بـاشـند در بـحـر معـنی غـریق؟
بـه سـودای جـانـان ز جـان مـشـتـغـل بـه ذکر حـبـیب از جـهان مشـتـغـل
بــه یـاد حــق از خــلـق بــگــریـخــتــه چنان مست ساقی که می ریختـه
نـــشـــایــد بـــه دارو دوا کـــردشـــان که کس مطلع نیسـت بـر دردشـان
السـت از ازل همچـنانشـان بـه گوش بــه فـریـاد قـالـوا بــلـی در خــروش
گـروهـی عــمـل دار عــزلـت نـشــیـن قــدمـهـای خــاکـی، دم آتــشــیـن
بـه یـک نـعـره کـوهـی ز جـا بــرکـنـنـد بـه یک ناله شهری بـه هم بـر زنند
چــو بــادنـد پــنـهـان و چــالــاک پــوی چو سنگند خاموش و تسبـیح گوی
ســحــرهـا بــگـریـنـد چــنـدان کـه آب فرو شوید از دیده شان کحل خواب
فرس کشته از بس که شب رانده اند سـحـر گه خـروشان که وامانده اند
شــب و روز در بـــحــر ســودا و ســوز نـدانـنـد ز آشـفـتــگـی شــب ز روز
چـنـان فـتـنـه بـر حـسـن صـورت نـگـار کـه بــا حـسـن صـورت نـدارنـد کـار
نـدادنـد صـاحـبــدلـان دل بــه پـوسـت وگـر ابـلـهی داد بـی مغـز کـوسـت
مـی صـرف وحـدت کـسـی نوش کـرد کـه دنـیـا و عـقـبـی فـرامـوش کـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج