در مدح خواجه ایرانشاه

ای ز آواز و جــمــال تــو جــهــان پــر طــربـــیوز پـی هـر دو شـده جـان و دلـم در طـلـبــیچشم و گوش همه از لحن و رخت پر در و گلپـس چـرا قـسـمـتـم از …

ای ز آواز و جــمــال تــو جــهــان پــر طــربـــی وز پـی هـر دو شـده جـان و دلـم در طـلـبــی
چشم و گوش همه از لحن و رخت پر در و گل پـس چـرا قـسـمـتـم از هـر دو عـنـا و تـعـبـی
گـر ز آهن دل مـن در کـف تـو گـشـت چـو موم ور چـو یـعـقـوب ز عـشـق تـو کـنـم واهـربــی
ناید از خـود عـجـبـم زان کـه بـه آواز و بـه روی داری از یـوســف و داوود پــیـمــبــر نـســبــی
آنچـه بـا این دل من چـشـم چـو بـادام تـو کـرد نـکـنـد هـرگـز بــا مـهـره کـف بــوالـعــجــبــی
پـــس دل خــون شــده تـــافــتــه تــیــره مــن کو همی در دو صفت داشت ز زلفت حسبی
شـد مگـر حـلقـه ای از زلف تـو و شـاید از آنک خـون اگـر مـشـک شـود طـبـع ندارد عـجـبـی
صد دل خـون ده در یک شـکن زلف تـو هسـت هـمــچــو عــنـاب در آویـخــتــه انـدر عــنـبــی
تـا همی رقص کند در چـمن عـشـرت و عـیش مـاه رقــاص نـهـادســت ســپــهـرت لـقــبــی
شـدم از طـمـع وصـال تـو چـو یک بـرگ از کـاه تـا بـر آن سـیـم تـو دیـدم زد و بـیـجـاده لـبـی
بـنـد بـنـدم هـمـه بــگـشـاد چـو تـو زی از مـاه تـا تـو بـر تـارک خـورشـید بـبـسـتـی قـصـبـی
چـاک مـانـدسـت دلـم چـون دل خـرمـا تــا تــو چـاک داری ز پـس و پـیش بـبـسـتـه سـلبـی
جـان بـابـا مـکـن این کـبـر مـبـادا کـه بـه عـدل روزگـــارت کــــنـــد از رنـــج دل مـــن ادبــــی
ابــلـهـم خـوانـی و گـویـی کـه بــه بــاغ آر زرم خـار ندهند تـو بـی سـیم چـه جـویی رطـبـی
ابـلـه اکـنـون تـویی ای جـان جـهان کـز پـی زر طـعـنه بـر من زنی اکنون و بـسـازی شـغبـی
تـو بـدیـن پـایه نـدانـی کـه چـو این شـعـر بـرم از سـخـا کـار مـرا خـواجـه بــسـازد سـبــبـی
نــاصــح مــلــک شـــه ایــران ایــرانــشـــاه آن کــه نـزاد از نـجــبــا دهـر چــنـو مـنـتــجــبــی
آن بـزرگی که ز بـس فضل و کریمی نگذاشـت در مـــزاج فـــضــــلـــا از کـــرم خــــود اربــــی
آن کــریـمـی کــاثــر ســورت خــمـش در کـون هـمـچـو نـار آمـد و ارواح حـسـودش حـطـبـی
آن خـطـیبـی که بـه هر لحـظه خـطـیبـان فلک جــمـع ســازنـد ز آثــار خــصـالـش خــطـبــی
ای سـخـا از گـهـر چـون تـو پـسـر بــا شـرفـی وی سـپـهر از شرف چـون تـو بـشر بـا طربـی
شـجــر هـمـت تــو بــیـخ چــنـان زد کـه نـمـود بــرتــریـن چـرخ بــدان بــیـخ فـروتـر شـعـبــی
گـر فــتــد قــطــره ای از رای تــو بــر دامـن روز نـگـشـایـد پـس از آن چـرخ گـریـبــان شـبــی
تــا دو نــوک قــلــمــت فــایـده دارد در مــلــک چـرخ بــا چـار زن از عـجــز بــود چـون عـزبــی
کـسـب کـردی بـه کـریمـی و سـخـا نـام نـکـو کـه نبـوده بـه دو گیتـی بـه ازین مکـتـسـبـی
تـا ضـمـیر تـو سـوی کـلـک تـو راهی بـگـشـاد بـسـتـه شـد مصلحـت ملک هری در قصـبـی
نــردهــا بـــازد بـــا نــطـــع امــیــدت بـــا دهــر جـانـی از بــنـده و اقـبــال ز دسـتــت نـدبــی
هــر کــه او مــرد بــود بـــاک نــدارد ز غــمــی هر کـه او شـیر بـود سـسـت نگردد بـه تـبـی
هر کـه آوازه کـوس و دو کـری یافـت بـه گـوش کـی بـه چـشـم آید او را ز یکـی حـبـه حـبـی
بـه کـهـان جـامـه بــسـی داده ای ایـن اولـاتـر کاین فریضه بـه مهان بـه ز چـنان مستـحـبـی
ای خــداونـد یـقــیـن دان کـه بــر مـدحــت تــو نــیـســت در شــاعــری بــنــده ریـا و ریـبــی
فـکرت بـنده چـو معـنی خـوش آورد بـه دسـت طـبــع زودش بــر مـدح تــو کـنـد مـنـتــخـبــی
هـر کـه را دیـن شـود از دوسـتــی او مـوجــود چــه زیـان داردش از دشــمــنـی بــولــهـبــی
حـاسـدان دارد و بـدگـوی بـسـی لـیک همـی کـی مـقـاسـات کـشـد بـحـر دمـان از مـهبـی
تــا حــیــات آیـد از آمــیـزش جــانــی و تــنــی تــا تــنــاســل بــود از صــحــب امــی و ابــی
ســبــبــی ســازش تــا شـاعـر صـدر تــو بــود کـه همـی شـعـر مـرکـب نـبـود بـی سـبـبـی
تــا ز پــیـش دو ربــیـع آیــد هــر گــه صــفــری تـا پـس از هـر دو جـمـاد آیـد هـر گـه رجـبــی
بـــاد حـــظ ولــی تـــو ز ســـعــادت لــطــفــی بــاد قـســم عـدوی تــو ز شـقـاوت غـضـبــی
پـای احـبــاب تـو بــگـشـاده ز بـنـد از شـرفـی دسـت اعدای تـو بـر بـسـتـه بـه دار از کنبـی
تـا چـو تـمـسـاح بــود راس و ذنـب بــر گـردون راس عــز تــو مــبـــیــنــاد ز گــردون ذنــبـــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج