در مدح دولتشاه غزنوی و بهرامشاه

مـــهـــر بـــنـــده آن رخ چـــون مـــاه بـــادجـان فـدای آن لـب دلـخـواه بـادفــرق او هــمــچــون خــط او ســبــز بـــادبـخـت او چـون عمر او بـرناه ب…

مـــهـــر بـــنـــده آن رخ چـــون مـــاه بـــاد جـان فـدای آن لـب دلـخـواه بـاد
فــرق او هــمــچــون خــط او ســبــز بـــاد بـخـت او چـون عمر او بـرناه بـاد
روی آن کـــز خــــاصـــیـــت دارد خــــبــــر چون دو بـیجـادش بـبـند کاه بـاد
مـــدت حـــســـن و بــــقـــای مـــاه مـــن بـا مدد چون عمر سال و ماه باد
از بــــرای پــــاس بــــاس غــــیــــرتــــش ساکن حـبـس خـموشی آه بـاد
چـون بـهشـت و دوزخـسـت آن زلـف و رخ سـاحـت پـاداش و بـاد افراه بـاد
اشــک آن کــز وی نــیــنــدیــشــد بــجــو همچـو راه کـهکـشـانش راه بـاد
آن چـنان چـون شـاه خـوبـان آن مـهسـت شـاه دولـتـشـاه دولـتـشـاه بـاد
بــــهـــر خـــدمـــت چـــرخ بــــر درگـــاه او صد کمر بربسته چون خرگاه باد
در حــریـم حــرمـت آگـیـنـش چــو عــرش دخـتـر فـغـفـور و قـیـصـر داه بـاد
پـــیــش نــوک تـــیــر درزی حـــرفـــتـــش حـصن دشمن خـیمه جـولاه بـاد
ریــزه هــای زر و ســـیــم قـــلـــب چـــرخ در سـرا ضـرب کـفـش درگاه بـاد
چـــون کـــنــد ســـلــطـــان عـــلــوی آرزو آفتـابـش تـاج و چـرخش گاه بـاد
آفـــتـــابـــســـت او ولــیــکـــن گـــاه نــور ســایـبــانـش ســایـه الــاه بــاد
شــاه بــهـرام آنـشــهـی کــانــدر جــهـان تـا جـهان را شـاه بـاید شـاه بـاد
عـــرش و فـــرش دشـــمـــنـــان جـــاه او همچـو بـیژن زیر سنگ چـاه بـاد
پـــیــش گـــرز گـــاو ســـارش روز صـــیــد شـیر گـردون کـمتـر از روبـاه بـاد
بی شه اسب و پیل و فرزین هیچ نیست شـاه مـا را بـه بـقـای شـاه بــاد
ســوی جــانـش ســهـم غـیـب تــیـز تــاز چـون خـرد منهی و کـارآگـاه بـاد
پـس چـو نـزدش هر چـه جـز الـاه لـاسـت سایگاهش حـفظ «الا الاه » بـاد
جـــز ســنــایــی در وفــا و بـــنــدگــیــش تــا ابــد چـرخ دو تــا یـکـتـاه بــاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج