در مذمت دنیا

گنده پـیریست تـیره روی جـهانخـــرد مـــا بـــدو نـــظـــر کـــردســـتبـه سپـیدی رخـانش غره مشوکـان سـیـاهـی سـپــیـد بــرکـردسـت***قــدر مــردم ســفــ…

گنده پـیریست تـیره روی جـهان خـــرد مـــا بـــدو نـــظـــر کـــردســـت
بـه سپـیدی رخـانش غره مشو کـان سـیـاهـی سـپــیـد بــرکـردسـت
***
قــدر مــردم ســفــر پـــدیــد آرد خــانــه خــویــش مــرد را بــنــدســت
چون به سنگ اندرون بـود گوهر کـس نـدانـد کـه قـیمـتـش چـندسـت
***
عرش مقاما زر کن کعبه جاهت دسـت وزارت در آن بـلـند مقـامـسـت
کـز شـرف او بـه روز بــار نـدانـد شاه فلک اوج خویش را که کدامست
***
آن تو کوری نه جهان تـاریکست آن تــو کـری نـه سـخـن بــاریـکـسـت
گر سر این سخـنت نیست بـرو روی دیــوار و ســرت نــزدیــک ســـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج