در نعت علی (ع)

ای امیرالمومنین ای شمع دین ای بوالحسنای بــه یـک ضـربــت ربــوده جـان دشـمـن از بــدنای بـه تـیـغ تـیـز رسـتـاخـیـز کـرده روز جـنـگوی بــه نـوک نـیـزه…

ای امیرالمومنین ای شمع دین ای بوالحسن ای بــه یـک ضـربــت ربــوده جـان دشـمـن از بــدن
ای بـه تـیـغ تـیـز رسـتـاخـیـز کـرده روز جـنـگ وی بــه نـوک نـیـزه کـرده شــمـع فـرعــونـان لـگـن
از بــرای دیـن حـق آبــاد کـرده شـرق و غـرب کــردی از نـوک ســنـانـت عــالــمـی را پــر ســنـن
تـیغ «الا الله » زدی بـر فـرق «لا» گـویان دین هر که «لا» می گفت وی را می زدی بر جان و تن
تـا جهان خالی نکردی از بـتـان و بـت پـرست تـــا نــکــردی لــات را شـــهــمــات و عــزارا حـــزن
تـیغ نـنهادی ز دسـت و درع ننهادی ز پـشـت شــاد بــاش ای شــاه دیـن پــرور چــراغ انـجــمــن
گـر نـبــودی زخـم تـیـغ و تـیـرت انـدر راه دیـن دیـن نـپـوشـیـدی لـبــاس ایـمـنـی بــر خـویـشـتـن
لاجـرم اکنون چـنان کردی که در هر ساعتـی کــافــری از جــور دیــن بــر خــود بـــدرد پــیــرهــن
مـرحـبـا ای مهتـری کـز بـیم تـیغـت در جـهان پـیش چـشـم دشـمـنـانـت خـون هـمـی آیـد لـبـن
فرش کفر از روی عالم در نوشتـی سـر بـسر نـــاصـــر دیـــن هـــدی و قـــاهـــر کـــفـــر و وثــــن
کـهتـرانـت را سـزد گـر مـهتـری دعـوی کـننـد ای امـــیــر نــام گـــســـتـــر وی ســـوار نــیــزه زن
هیچ کـس را در جـهان این مـایه مـردی نـبـود کــو بــه مــیــدان خــطــر ســازد بــرای دیـن وطــن
راه دین بودست مخوف از ابـتدا لیکن به جهد آن هــمــه مــخـــوف را مــوقـــوف کــردی در زمــن
از بـرای نصرت دین سـاخـتـی هر روز و شـب طـبــل و مـنـجــوق و عـراده نـیـزه و خــود و مـجــن
پـای این مـردان نداری جـامه ایشـان مـپـوش بــرگ بــی بــرگــی نـداری لــاف درویـشــی مــزن
روز حـرب از هـیـبـت تـیـغـت بـلـرزیـدی زمـین همـچـنان کـز بـیم خـصـمـی تـند مـردی مـمـتـحـن
ذوالـفـقـارت گـر بـدیدی کـرگـدن در روز جـنگ کــاه گـشــتــی در زمـان گـر کــوه بــودی کــرگـدن
سـرکشان را سر بـسر نابـود کردی در جـهان تـخـتـهاشـان تـخـتـه کـردی حـله هاشـان را کـفـن
این جـلـال و این کـمال و این جـمال و منزلـت نیسـت کس را در جـهان جـز مر تـرا ای بـوالحـسن
هر دلی کـو مهرت اندر دل ندارد همچـو جـان هـر دلـی کـو عـشـقـت انـدر جــان نـدارد مـقـتــرن
روی جـنـات الـعـلـی هرگـز نبـیند بـی خـلـاف لـــایــزالـــی مـــانــد انــدر نـــار بـــا گـــرم و حـــزن
گر نبـودی روی و مویت هم نبودی روز و شب گـر نـبــودی رنـگ و بــویـت گـل نـبــودی در چــمـن
چون تـو صاحب دولتی هرگز نبـودی در جهان هـم نـخـواهـد بـود هـرگـز چـون تـویی در هیچ فـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج