خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 7 مهر 1402

دلا بر عالم جان زن علم زین دیر جسمانی

دلـا بـر عـالـم جـان زن عـلـم زین دیر جـسـمـانیکه جانرا انس ممکن نیست با این جن انسانیدر آن مجلس چو مستانرا ز ساغر سرگران بینیسبـک رطل گران خواه از سب…

دلـا بـر عـالـم جـان زن عـلـم زین دیر جـسـمـانی که جانرا انس ممکن نیست با این جن انسانی
در آن مجلس چو مستانرا ز ساغر سرگران بینی سبـک رطل گران خواه از سبـک روحـان روحانی
سـماع انس می خـواهی بـیا در حـلقـه جـمعـی که در پـایت سرافشانند اگر دسـتـی بـرفشانی
چـرا بـایـد کـه وامـانـی بـمـلـبـوسـی و مـاکـولـی اگــر مــرد رهــی بــگــذر ز بــارانــی و بــورانــی
سـلـیـمـانـی ولـی دیـوان بــدیـوان تـو بــر کـارنـد بــگـو تــا بــشــکـنـد آصـف صـف دیـوان دیـوانـی
بـرون از جـهـل بـوجـهـلـی نـبـینـم هـیچ در ذاتـت ازین پـس پـیش گـیر آخـر مسـلمانی سـلمانی
بـملـک جـم مـشـو غـره کـه این پـیران روئین تـن بـدسـتـانت بـدسـت آرند اگر خـود پـور دستـانی
اگـر رهـبــان ایـن راهـی و گـر رهـبـان ایـن دیـری چـو دیارت نمی مـاند چـه رهبـانی چـه رهبـانی
رود هـم عــاقــبــت بــر بــاد شــادروان اقــبــالـت اگـر زین نـگـین داری هـمـه مـلـک سـلـیـمـانـی
چـو می بـینی که این منزل اقامت را نمی شـاید عـلـم بـر مـلـک بـاقـی زن ازین مـنـزلـگـه فـانـی
چـو خواجـو بـستـه ئی دل در کمند زلف مهرویان از آنروز در دلـت جـمعـسـت مـجـموع پـریشـانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج