دلا تا طلعت سلمی نیابی

دلـا تــا طـلـعـت ســلـمـی نـیـابــیبــدنـیـی روضـه عـقـبـی نـیـابـیز هسـتـی رونـق مـسـتـی نـبـینـیز تــوبــه لــذت تــقــوی نــیـابــیدریـن بـتـخـانـ…

دلـا تــا طـلـعـت ســلـمـی نـیـابــی بــدنـیـی روضـه عـقـبـی نـیـابـی
ز هسـتـی رونـق مـسـتـی نـبـینـی ز تــوبــه لــذت تــقــوی نــیـابــی
دریـن بـتـخـانـه تـا صـورت پـرسـتـی نـشـان از عـالـم مـعـنـی نـیابـی
چو مجنون تا درین حی زنده بـاشی طــنـاب خــیـمـه لـیـلـی نـیـابــی
عـصـا تــا در کـفـت ثــعـبــان نـگـردد ز چـوبـی مـعـجـز موسـی نیابـی
نشان دوست از دشمن چه پرسی که از خـر منطـق عیسـی نیابـی
اگــر مـلــک ســلــیـمـان در نـبــازی چو سلمان طلعت سلمی نیابی
غـلـام عـشـق شـو کـز مـفـتـی دل ورای عـاشـقـی فـتــوی نـیـابــی
چـو طـفـلان گر بـنقـشـی بـاز مانی بــغـیـر از صـورت مـانـی نـیـابــی
بـرو خـواجـو که از سلطان عشقش بـرون از آب چـشـم اجـری نیابـی
اگـر شــعـری ز شـعـری بــگـذرانـی بـشـعـری رفعـت شـعـری نیابـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج