خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 11 مهر 1402

دیشب ای باد صبا گوئی که جائی بوده ئی

دیشـب ای بـاد صـبـا گوئی که جـائی بـوده ئیپــای بــنـد چــیـن زلـف دلـگـشـائی بــوده ئیآشـنـایانـرا ز بـوی خـویش مـسـت افـکـنـده ئیچـون چـمـن پــیـرای…

دیشـب ای بـاد صـبـا گوئی که جـائی بـوده ئی پــای بــنـد چــیـن زلـف دلـگـشـائی بــوده ئی
آشـنـایانـرا ز بـوی خـویش مـسـت افـکـنـده ئی چـون چـمـن پــیـرای بــاغ آشـنـائی بــوده ئی
دسـتـه بـند سنبـل سـروی سرائی کشتـه ئی خـاکـروب سـاحـت بــسـتـانـسـرائی بـوده ئی
لــاجــرم پــایـت نـمـی آیـد ز شــادی بــر زمـیـن چـون نـدیم مـجـلـس شـادی فـزائی بـوده ئی
نـیـک بــیـرون بــرده ئی راه از شــکــنـج زلـف او چـون شـبـی تـا روز در تـاریک جـائی بـوده ئی
تا چه مرغی کاشیان جائی همایون جسته ئی گـــوئیــا در ســـایــه پـــر هــمــائی بـــوده ئی
از غــم یـعــقــوب حــالــی هــیـچ یــاد آورده ئی چون همه شب همدم یوسف لقائی بوده ئی
هیچ بـوئی بـرده ئی کـو در وفـا و عـهد کیسـت تــا عــبــیــر آمــیـز بــزم بــیـوفــائی بــوده ئی
از دل گـمـگـشــتــه خــواجــو نـشــانـی بــاز ده چـون غـبــار افـشـان زلـف دلـربــائی بـوده ئی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج