دی آن بت کافر بچه با چنگ و چغانه

دی آن بـت کـافـر بـچـه بـا چـنـگ و چـغـانـهمـی رفـت بــسـر وقـت حـریـفـان شـبــانـهبــر لــالــه ز نــیـلــش اثــر داغ صــبــوحــیبــر مـاه ز مـشــکـش…

دی آن بـت کـافـر بـچـه بـا چـنـگ و چـغـانـه مـی رفـت بــسـر وقـت حـریـفـان شـبــانـه
بــر لــالــه ز نــیـلــش اثــر داغ صــبــوحــی بــر مـاه ز مـشــکـش گـره جــعــد مـغــانـه
یاقوت بـمی شـسـتـه و آراسـتـه خـورشید مـرغــول گـره کــرده و کــاکــل زده شــانـه
زلـف ســیـهـش را دل شــوریـده گــرفــتــار تــیـر مـژه اش را جــگـر خــسـتــه نـشـانـه
بــگـشـوده نـظـر خــلـق جــهـانـی ز کـنـاره بــربــوده مـیـانـش دل خــلــقــی ز مـیـانـه
من کرده دل صـدر نشـین را سـوی بـحـرین بــــا قـــافـــلـــه خــــون ز ره دیـــده روانـــه
جـامی می دوشـینه بـه من داد و مرا گفت خــوش بــاش زمـانـی و مـکــن یـاد زمـانـه
دوران همه در دست و تو در حسرت درمان عـالـم همـه دامـسـت و تـو در فـکـرت دانه
حـیـفـسـت تـو در بــادیـه وز بــیـم حـرامـی بــی وصـل حـرم مـرده و حـج بــر در خـانـه
خواجـو سخن از کعبـه و بـتـخانه چـه گوئی خاموش که این جمله فسونست و فسانه
رو عـارف خـود بــاش کـه در عـالـم مـعـنـی مـقـصـود تـوئی کـعـبـه و بــتـخـانـه بـهـانـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج