دی سیر برآمد دلم از روز جوانی

دی ســیــر بـــرآمــد دلــم از روز جــوانــیجــانـم بــه لــب آمــد ز غــم و درد نـهـانـیکـردم گـلـه زین چـرخ سـیه روی بـد اخـتـرکـز بــهـر دو قـرصـم …

دی ســیــر بـــرآمــد دلــم از روز جــوانــی جــانـم بــه لــب آمــد ز غــم و درد نـهـانـی
کـردم گـلـه زین چـرخ سـیه روی بـد اخـتـر کـز بــهـر دو قـرصـم بــجــهـان چـنـد دوانـی
جــان مـن دلــســوخــتــه را هـیـچ مـرادی حـاصـل نـشـود تـا تـو بــکـامـش نـرسـانـی
فــریـاد ز دســت تــو کــه از قــیـد حــوادث یک لـحـظـه امـانـم نـدهـی خـاصـه امـانـی
هر کـه چـو قـلـم گـاه سـخـن در بـچـکـاند خــون ســیـه از تــیـغ زبــانـش بــچــکــانـی
کی شـاد شود خـسـروی از دور تـو کز تـو بــی دار بــه دارا نــرســد تــخــت کــیـانـی
سـلطان فلک گرم شد و گفت که خـواجـو بــر مـلـک بــقـا زن عــلـم از عــالـم فــانـی
زین پـیـر جـهـانـدیـده بـد روز چـه خـواهـی بـر وی ز چـه شنعت کنی و دست فشانی
هـر چــنـد جــهـانـی ز ســلـاطـیـن زمـانـه آخــر نــه گــدای در ســلــطــان جــهــانــی
در مـصــر مـعــانـی یـد بــیـضــا بــنـمــائی وقتی که چو موسی نکشی سر ز شبانی
گـر نـایـب خــاقــانـی و خــاقـانـی وقـتــی ور ثــانـی سـحــبــانـی و حــســان زمـانـی
چون شمع مکش سر که بیکدم بکشندت بـا ایـن هـمـه گـردنـکـشـی و چـرب زبـانـی
خـامـوش کـه تـا در دهـن خـلـق نـیـفـتـی در مـلـک فـصـاحــت چــو زبــان کـام نـرانـی
زین طـایفه شـعـرت بـشـعیری نخـرد کس گــر آب حــیــاتــســت بـــپــاکــی و روانــی
بـا این همـه یک نکـتـه بـگـویم ز سـر مـهر هر چـنـد کـه دانم کـه تـو این شـیوه ندانی
رو مسـخـرگی پـیشـه کن و مطـربـی آموز تــا داد خـود از کـهـتـر و مـهـتـر بــسـتـانـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج