رونق

خانه ما کوچک است و بام و در آن با گل شمعی نگارخانه جادوست غصه این تنگ سینه نز گران نیست رونق گیرد اگر ز خنده یک دوست (function() { var po = document.c…

خانه ما کوچک است و بام و در آن
با گل شمعی نگارخانه جادوست
غصه این تنگ سینه نز گران نیست
رونق گیرد اگر ز خنده یک دوست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج