روی تو گر بدیدمی جان بتو بر فشاندمی

روی تو گر بـدیدمی جان بـتو بـر فشاندمیصـبـرم اگر مدد شـدی دل ز تـو واسـتـاندمیچـون تـو درآمدی اگـر غـرقـه خـون نبـودمیبـس که گهر بـدیدگان در قـدمت فـش…

روی تو گر بـدیدمی جان بـتو بـر فشاندمی صـبـرم اگر مدد شـدی دل ز تـو واسـتـاندمی
چـون تـو درآمدی اگـر غـرقـه خـون نبـودمی بـس که گهر بـدیدگان در قـدمت فـشـاندمی
کاج نراندی ای صنم توسن سرکش از بـرم تـا ز دو دیـده در پـیـت خـون جـگـر نـرانـدمـی
پــای دل رمـیـده گـر بــاز بــدســتــم آمـدی ترک تو کردمی و خویش از همه وا رهاندمی
نوک قـلـم بـسـوخـتـی از دل سـوزناک مـن گـرنـه ز دیـده دمـبــدم آب بــرو چــکــانـدمـی
ضـعـف رها نـمـی کـنـد ورنه ز آه صـبـحـدم شـعـلـه فـروز چـرخ را مشـعـلـه وانشـاندمی
خواجو اگر چو دود دل دست در آه من زدی گر بـزمین فـرو شـدی بـر فـلکـش رسـاندمی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج