زندگی خوابها

خواب تلخ فانوس خیس جهنم سرگردان یادبود پرده گل کاشی مرزگمشده پاداش لولوی شیشه ها لحظه گمشده باغی در صدا مرغ افسانه نیلوفر برخورد سفر بی پاسخ (function…

خواب تلخ
فانوس خیس
جهنم سرگردان
یادبود
پرده
گل کاشی
مرزگمشده
پاداش
لولوی شیشه ها
لحظه گمشده
باغی در صدا
مرغ افسانه
نیلوفر
برخورد
سفر
بی پاسخ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج