زهی روی دل افروزت چراغ و چشم هر دیده

زهـی روی دل افــروزت چــراغ و چــشــم هــر دیـدهمرا صد چشمه در چشم و ترا صد دیده در دیدهنـکـرده در جــهـان کـامـی بــجــز وصــلـت تــمـنـا دلنـدیده بـ…

زهـی روی دل افــروزت چــراغ و چــشــم هــر دیـده مرا صد چشمه در چشم و ترا صد دیده در دیده
نـکـرده در جــهـان کـامـی بــجــز وصــلـت تــمـنـا دل نـدیده بـر فـلـک روزی چـو رخـسـارت قـمـر دیده
من از آن گوی سیمینت چو چوگان گشته سرگشته وزان چـوگان مشکینت بـسـر چـون گوی گردیده
کـنار از مـن چـه می جـوئی بـیا بـنگـر کـه بـی رویت کـنارم می کـند هر شـب پـر از خـون جـگر دیده
از آن مــثــل تــو در عــالــم نــیـامــد در نــظــر مــا را کـه بـی روی تـو بـر عـالـم نـیـانـدازد نـظـر دیـده
بـــبــوی آنــکــه هــم روزی بــرآیــد اخــتــر بــخــتــم ز مهرم اخـتـر افشاند همه شب تـا سـحـر دیده
بــرون از اشـک رخـسـارم نـبــاشـد وجـه سـیـم و زر ولـی هرگـز کـجـا بـاشـد تـرا بـر سـیم و زر دیده
گــنـاه ار دیـده کــرد اول چــرا تــهـمــت نـهـم بــر دل ور از دل در وجـود آمـد چـه تـاوانـسـت بــر دیـده
ز دست چشم خون افشان ز سر بـگذشت سیلابـم بـبـین آخـر که خواجـو را چـه می آرد بـسر دیده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج