ز تو با بتو راز گویم بزبان بیزبانی

ز تــو بــا بــتــو راز گــویـم بــزبــان بــیـزبــانـیبــتـو از تـو راه جـویـم بـنـشـان بـی نـشـانـیچه شوی ز دیده پـنهان که چـو روز می نمایدرخ هـمــچ…

ز تــو بــا بــتــو راز گــویـم بــزبــان بــیـزبــانـی بــتـو از تـو راه جـویـم بـنـشـان بـی نـشـانـی
چه شوی ز دیده پـنهان که چـو روز می نماید رخ هـمــچــو آفــتــابــت ز نـقــاب آســمــانـی
تـو چـه معـنی لـطـیفـی کـه مجـرد از دلـیلـی تـو چـه آیـتـی شـریفـی کـه مـنـزه از بـیـانـی
ز تـو دیـده چـون بـدوزم کـه تـوئی چـراغ دیـده ز تـو کـی کـنـار گـیرم کـه تـو در مـیان جـانـی
همه پرتو و تو شمعی همه عنصر و تو روحی همه قطره و تـو بـحری همه گوهر و تـو کانی
چـو تـو صـورتـی ندیدم همه مو بـه مو لطـایف چو تو سورتی نخواندم همه سر بسر معانی
بــجـنـایـتـم چـه بـیـنـی بــعـنـایـتـم نـظـر کـن کـه نگه کـنند شـاهان سـوی بـندگـان جـانی
بـجـز آه و اشـک میگـون نکـشـد دل ضـعـیفـم بــســمــاع ارغــنــونــی و شــراب ارغــوانـی
دل دردمند خـواجـو بـه خـدنگ غمزه خـستـن نه طریق دوسـتـانسـت و نه شـرط مهربـانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج