ز رارض دار سعدی یا بارق الغوادی

ز رارض دار ســعــدی یــا بــارق الــغــوادیطـف حـول ربــع سـلـمـی یـا ذارع الـبــوادیغافل مشـو ز سـوزم چـون آه سـینه دیدیو اندیشه کن ز آتـش چون دود گش…

ز رارض دار ســعــدی یــا بــارق الــغــوادی طـف حـول ربــع سـلـمـی یـا ذارع الـبــوادی
غافل مشـو ز سـوزم چـون آه سـینه دیدی و اندیشه کن ز آتـش چون دود گشت بـادی
نار الـهمـوم هاجـت مـن قـلـبـی اشـتـعـالـا مـاه الـغــرام تــجــری مـن مـد مـعــی کـواد
کس را مبـاد ازینسان حاصل ز درد هجـران بــیـخـویـشـی و غـریـبـی رنـدی و نـامـرادی
فـی اضـلعـی حـللتـم کـالسـر فـی الجـنان فـی مـقـلـتـی نزلـتـم کـالـنور فـی الـسـواد
هر چـند بـی هدایت واصل نمی تـوان شد در عشق سالکانرا جز عشق نیست هادی
یـا مـولـعـا بـهـجـری لـایـمـکـن اصـطـبــاری یــا زایــرا لــغــیــری مــاغــبــت عــن فؤادی
خواجو چونیک نامی در راه عشق ننگست تـا در پـی صـلـاحـی میدان کـه در فـسـادی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج