ز زلف و روی تو خواهم شبی و مهتابی

ز زلف و روی تـو خواهم شبـی و مهتـابـیکـه بــا لـب تـو حـکـایـت کـنـم ز هـر بــابـیخیال روی تـو چـون جـز بـخـواب نتـوان دیدشــب فــراق دریــغــا اگــر …

ز زلف و روی تـو خواهم شبـی و مهتـابـی کـه بــا لـب تـو حـکـایـت کـنـم ز هـر بــابـی
خیال روی تـو چـون جـز بـخـواب نتـوان دید شــب فــراق دریــغــا اگــر بـــود خـــوابـــی
کنونکه تشنه بـمردیم و جان بـحلق رسید بـــراه بـــادیــه مــا را کــه مــی دهــد آبــی
هــنــوز تـــشــنــه آن لــعــل آبـــدار تـــوام ز چـشمم ار چـه ز سر بـرگذشت سیلابـی
اگر چـه پـیش کسـانی خـلاف امکـانسـت کـه تـشـنـه جـان بـلـب آرد مـیـان غـرقـابـی
مـعـینسـت کـزین ورطـه جـان بـرون نـبـرم کـه نـیـسـت بـحـر غـمـم را بـدیـده پـایـابـی
ز شوق نرگس مستت خطیب جامع شهر چو چشم شوخ تو مستست پیش محرابی
رمـوز حـالـت مـجـذوب را چـه کـشـف کـند کـســی کـه او مـتــعـلـق نـشـد بــقـلـابــی
بـیا که خـون دل از سـر گذشت خـواجـو را مـگــر بــدســت کــنـد از لـب تــو عــنـابــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج