سر آغاز

بـیا ای کـه عـمـرت بـه هـفـتـاد رفـتمگر خـفتـه بـودی که بـر بـاد رفت؟هـمـه بـرگ بـودن هـمـی سـاخـتـیبــه تــدبــیـر رفــتــن نـپــرداخــتــیقــیـامــت…

بـیا ای کـه عـمـرت بـه هـفـتـاد رفـت مگر خـفتـه بـودی که بـر بـاد رفت؟
هـمـه بـرگ بـودن هـمـی سـاخـتـی بــه تــدبــیـر رفــتــن نـپــرداخــتــی
قــیـامــت کــه بــازار مــیـنــو نـهـنــد مـنـازل بــه اعــمــال نـیـکــو دهـنـد
بــضـاعـت بـه چـنـدان کـه آری بــری وگـر مفـلـسـی شـرمـسـاری بـری
کــه بــازار چــنــدان کــه آگــنــده تــر تــهــیـدســت را دل پــراگــنــده تــر
ز پــنـجــه درم پــنـج اگـر کــم شــود دلـت ریـش سـرپــنـجــه غـم شـود
چو پـنجـاه سالت بـرون شد ز دست غنیمت شمر پـنج روزی که هست
اگـر مـرده مـسـکـیـن زبـان داشـتـی بــه فـریـاد و زاری فـغـان داشـتــی
که ای زنده چون هست امکان گفت لب از ذکر چون مرده بر هم مخفت
چـو مـا را بـه غـفـلـت بــشـد روزگـار تـو بـاری دمی چـند فـرصـت شـمار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج