سر آغاز

خــدا را نـدانـســت و طـاعـت نـکـردکـه بـر بـخـت و روزی قـنـاعـت نکـردقــنــاعــت تـــوانــگــر کــنــد مــرد راخــبــر کــن حــریـص جــهـانــگــرد را…

خــدا را نـدانـســت و طـاعـت نـکـرد کـه بـر بـخـت و روزی قـنـاعـت نکـرد
قــنــاعــت تـــوانــگــر کــنــد مــرد را خــبــر کــن حــریـص جــهـانــگــرد را
سـکونی بـدسـت آور ای بـی ثـبـات کـه بـر سـنـگ گـردان نـرویـد نـبــات
مــپــرور تــن ار مـرد رای و هـشــی که او را چـو می پـروری می کشـی
خـــردمــنــد مــردم هــنــر پـــرورنــد کــه تــن پــروران از هـنــر لــاغــرنــد
کــی ســیــرت آدمــی گــوش کــرد کـه اول سـگ نـفـس خـامـوش کـرد
خـور و خـواب تـنـهـا طـریـق ددسـت بــر ایـن بــودن آیـیـن نـابــخـردسـت
خـنک نیکـبـخـتـی که در گوشـه ای بـه دسـت آرد از معـرفت تـوشـه ای
بـر آنـان کـه شـد سـر حـق آشـکـار نــکــردنــد بـــاطــل بــر او اخــتــیــار
ولـیـکــن چــو ظــلـمـت نـدانـد ز نـور چـه دیـدار دیـوش چـه رخـسـار حـور
تــو خـود را ازان در چــه انـداخــتــی کـه چــه را ز ره بــاز نـشــنـاخــتــی
بــر اوج فـلـک چــون پــرد جــره بــاز که در شهپرش بـسته ای سنگ آز؟
گـرش دامـن از چـنـگ شـهـوت رهـا کـنـی، رفـت تــا سـدرة الـمـنـتـهـی
بـه کم خوردن از عادت خویش خورد تـوان خـویشـتـن را ملـک خـوی کـرد
کـجـا سـیر وحـشـی رسـد در ملـک نــشــایـد پــریـد از ثــری بــر فــلــک
نخـسـت آدمی سـیرتـی پـیشه کن پـس آنگه ملک خـویی اندیشـه کـن
تــو بــر کــره تــوســنــی بــر کــمــر نـگـر تــا نـپــیـچــد ز حــکـم تــو سـر
که گر پـالهنگ از کفت در گسـیخـت تن خویشتن کشت و خون تو ریخت
بــه انــدازه خــور زاد اگــر مــردمــی چـنین پـر شـکـم، آدمـی یا خـمـی؟
درون جای قوت است و ذکر و نفس تـو پـنداری از بـهر نـان اسـت و بـس
کــجــا ذکــر گــنــجــد در انــبــان آز؟ بـه سـخـتـی نفـس می کند پـا دراز
نـــدارنـــد تــــن پــــروران آگــــهـــی که پـر معـده بـاشـد ز حـکمت تـهی
دو چشم و شکم پـر نگردد بـه هیچ تـهـی بــهـتــر ایـن روده پــیـچ پــیـچ
چـو دوزخ کـه سـیرش کـنند از وقـید دگـر بـانـگ دارد کـه هـل مـن مـزید؟
هـمـی مـیـردت عـیسـی از لـاغـری تــو در بـــنــد آنــی کــه خــر پـــروی
بــه دیـن، ای فـرومـایـه، دنـیـا مـخـر تـو خـر را بـه انـجـیل عـیسـی مـخـر
مـگـر مـی نـبــیـنـی کـه دد را و دام نینداخت جـز حـرص خوردن بـه دام؟
پـلنگی کـه گردن کـشـد بـر وحـوش بـه دام افتد از بـهر خوردن چو موش
چو موش آن که نان و پـنیرش خوری بـه دامـش درافـتـی و تـیرش خـوری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج