سر آغاز

شـبـی زیت فکرت همی سـوخـتـمچــراغ بــلــاغــت مـی افــروخــتــمپــراگـنـده گـویـی حـدیـثــم شـنـیـدجـز احـسـنت گفـتـن طـریقـی ندیدهم از خـبـث نوعـی در…

شـبـی زیت فکرت همی سـوخـتـم چــراغ بــلــاغــت مـی افــروخــتــم
پــراگـنـده گـویـی حـدیـثــم شـنـیـد جـز احـسـنت گفـتـن طـریقـی ندید
هم از خـبـث نوعـی در آن درج کـرد کــه نــاچـــار فــریــاد خـــیــزد ز درد
که فکرش بـلیغ است و رایش بـلند در این شـیوه زهد و طـامـات و پـنـد
نه در خـشـت و کـوپـال و گـرز گران که آن شیوه خـتـم است بـر دیگران
نـدانـد کـه مـا را سـر جـنگ نیسـت وگـر نه مجـال سـخـن تـنگ نیسـت
بـیا تـا در این شـیوه چـالـش کـنـیم سـر خـصـم را سـنگ، بـالش کـنیم
***
سـعـادت بـه بـخـشـایش داورسـت نـه در چــنـگ و بــازوی زور آورسـت
چـو دولـت نـبـخـشـد سـپـهر بـلـنـد نـیـایـد بــه مــردانـگــی در کــمــنـد
نه سختی رسید از ضعیفی به مور نه شیران به سرپنجه خوردند و زور
چـو نتـوان بـر افـلـاک دسـت آخـتـن ضروری است بـا گردشش ساختـن
گـرت زنـدگـانی نـبـشـتـه سـت دیر نه مارت گزاید نه شـمشـیر و شـیر
وگـر در حـیاتـت نـمـانـده سـت بـهر چـنـانـت کـشـد نـوشـدارو کـه زهـر
نـه رسـتـم چـو پـایـان روزی بـخـورد شــغــاد از نــهــادش بــرآورد گــرد؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج