سر آغاز

ز خـــاک آفـــریــدت خـــداونـــد پـــاکپس ای بنده افتادگی کن چو خاکحریص و جهان سوز و سرکش مباشز خــاک آفـریـدنـدت آتــش مـبــاشچــو گـردن کــشــیـد آ…

ز خـــاک آفـــریــدت خـــداونـــد پـــاک پس ای بنده افتادگی کن چو خاک
حریص و جهان سوز و سرکش مباش ز خــاک آفـریـدنـدت آتــش مـبــاش
چــو گـردن کــشــیـد آتــش هـولـنـاک بـه بـیچـارگـی تـن بـینداخـت خـاک
چـو آن سـرفـرازی نـمـود، ایـن کـمـی ازان دیــو کـــردنــد، از ایــن آدمــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج