سر آغاز

خــوشــا وقـت شــوریـدگـان غـمـشاگــر زخــم بــیـنـنـد و گــر مــرهـمــشگــدایــانــی از پــادشــاهــی نــفــوربــه امــیــدش انــدر گــدایــی صــبـــ…

خــوشــا وقـت شــوریـدگـان غـمـش اگــر زخــم بــیـنـنـد و گــر مــرهـمــش
گــدایــانــی از پــادشــاهــی نــفــور بــه امــیــدش انــدر گــدایــی صــبـــور
دمــادم شـــراب الــم در کـــشـــنــد وگــر تــلــخ بــیـنــنــد دم در کــشــنــد
بــلــای خــمـارســت در عــیـش مـل ســلــحــدار خــارســت بــا شــاه گــل
نه تلخ است صبری که بر یاد اوست که تلخی شکر باشد از دست دوست
مـلــامـت کــشــانـنـد مـســتــان یـار ســبــک تــر بــرد اشـتــر مـســت بــار
اســیـرش نــخــواهـد رهـایـی زبــنـد شــکـارش نـجــویـد خــلـاص از کـمـنـد
ســلـاطــیـن عــزلـت، گـدایـان حــی مــنــازل شــنـاســان گــم کــرده پــی
بـه سـر وقتـشان خـلق کی ره بـرند کـه چـون آب حـیوان بـه ظـلـمت درند؟
چـو بـیـت الـمـقـدس درون پـر قـبـاب رهـــا کـــرده دیـــوار بـــیـــرون خـــراب
چـو پــروانـه آتـش بــه خـود در زنـنـد نـه چـون کـرم پـیـلـه بـه خـود بـرتـنـنـد
دلـــــارام در بـــــر، دلــــارام جـــــوی لب از تـشنگی خـشک، بـرطرف جـوی
نــگــویــم کــه بـــر آب قــادر نــیــنــد کـه بـر شـاطـی نـیـل مـسـتـسـقـینـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج