سقی الله ایام وصل الغوانی

ســقـی الـلـه ایـام وصــل الـغـوانـیعـلـی غـفـلـت مـن صـروف الـزمـانفــلــمــا مــررنـا بــربــع الــکــواعــبجــنــانــی تـــربـــع روض الــجــنــانخ…

ســقـی الـلـه ایـام وصــل الـغـوانـی عـلـی غـفـلـت مـن صـروف الـزمـان
فــلــمــا مــررنـا بــربــع الــکــواعــب جــنــانــی تـــربـــع روض الــجــنــان
خـوشا طرف بـستـان و فصل بـهاران رخ دوسـتــان و مـی دوسـتــگـانـی
گـل و گـلـشــن و نـغـمـه ارغـنـونـی صــبــح و صــبــوح و مـی ارغــوانـی
سـلـیمـی اتـت بـالـحـمـیـا صـبـوحـا و تـسـقی عـلی شـیم بـرق یمانی
و فــیـهـا نـظــرت و قــد زل رجــلــی و فــی زلــت الــرجــل مـالـی یـدان
گـلـی بـود نـورسـتـه از بــاغ خـوبـی ولــی ایـمــن از تــنــد بــاد خــزانـی
چـو مه در بـقـلطـاق گـلریز چـرخـی چـو خـورشـید در قـرطـه آسـمـانـی
تـغـنـی الـحـمـامـت فـی جـنـح لـیل و تحکی الصبا حسن صوت الاغانی
اشـــم روایـــح نـــور الـــخــــزامـــی واصــبــوا الـی الــرنـد والــاقــحــوان
روان بر فشان خواجو از آنکه شعرت بـــبـــرد آب آب حـــیـــات از روانـــی
غـنیمـت شـمـر عـیش را بـا جـوانان کـه چـون شـد دگـر بـاز ناید جـوانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج