شاهین شعبانیان- در متن ترددکش این کوچهٔ بن بست

شاهین شعبانیاندر متن ترددکش این کوچهٔ بن بست

قصیده ای بنام : کوچه ی بن بست ..!!
###########

در متن ترددکش این کوچهٔ بن بست ؛
هر رهگذری وارد دنیای عدم شد …!!
تا «سین مصوت»,قلم فاجعه را کشت ؛
دستان لغت نامه کف کوچه قلم شد ..!!
##
دنیای عدم نسل مرا برد و الک کرد ؛
محدوده ای از درد گل لاله بجا ماند ..!!
پرواز مرا برد و از آن سیر صعودی ؛
یک لاشهٔ گنجشک چهل ساله بجا ماند..!!
##
انگیزهٔ درگیر حقایق شده ام سوخت؛
پایم به معماکدهٔ قافیه وا شد …!؟
از متن گذرنامهٔ انسان که نوشتم ؛
گوش پدر فلسفه هم ، ناشنوا شد..!؟
##
در خوشهٔ پروین دلم حبهٔ شعریست؛
شالوده ٔ این خانه ،پُر از شعر سپید است!
سنت شکنی کردم و از قافیه گفتم ؛
از روح خراشیده که در معرض دید است!
##
…آنکس که نداند که نداند که نداند..؛
این جهل مرکب فقط اینجای زمین است!
در «صورت جوزا»پی تصویر چه هستی؛
تا بوده همین بوده و تا هست همین است!
######
((شاهین شعبانیان _ ققنوس))