شبست و خلوت و مهتاب و ساغر ای بت ساقی

شبست و خلوت و مهتاب و ساغر ای بت ساقیبــریـز خـون صـراحــی بــیـار بــاده بــاقـیخـوشـا بـوقت سـحـر بـر سـماع بـلبـل شب خـیزشـراب راوقـی از دسـت لـعـب…

شبست و خلوت و مهتاب و ساغر ای بت ساقی بــریـز خـون صـراحــی بــیـار بــاده بــاقـی
خـوشـا بـوقت سـحـر بـر سـماع بـلبـل شب خـیز شـراب راوقـی از دسـت لـعـبــتـان رواقـی
تـو خـضـر وقـتـی و شـب ظـلمتـسـت در قدح آویز که بـاده آب حیاتست خاصه از لب ساقی
نـوای نـغـمـه عـشـاق از اصـفـهان چـه خـوش آید مرا که میل عـراقسـت و شـاهدان عراقی
دوای درد جــدایــی کــجــا بــه صــبــر تــوان کــرد بـیار شـربـت وصـل ار طـبـیب درد فـراقـی
مـقـیـم طـاق دو ابــروی تــسـت مـردم چـشـمـم وگر چه جفت غمم بیتو در زمانه تو طاقی
کـجــا بــگـرد سـمـنـدت رســد پــیـاده مـسـکـیـن بـدین صفت که تو گردون خرام برق براقی
تــــو آفــــتــــاب بــــلـــنـــدی ولـــی زوال نـــداری تـو مـاه مـهرفـروزی ولـی بـری ز مـحـاقـی
تـو خـون خـواجـو اگـر مـی خـوری غـریب نـبـاشـد کـه از نـتـیجـه خـونـخـواران جـنـگ بـراقـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج