شماره ٤٠٦: تا معتکف راه خرابات نگردی

تــا مــعــتــکــف راه خــرابــات نـگــردیشـایـسـتـه اربـاب کـرامـات نـگـردیاز بــنـد عـلـایـق نـشـود نـفـس تـو آزادتــا بــنـده رنـدان خــرابــات نـگ…

تــا مــعــتــکــف راه خــرابــات نـگــردی شـایـسـتـه اربـاب کـرامـات نـگـردی
از بــنـد عـلـایـق نـشـود نـفـس تـو آزاد تــا بــنـده رنـدان خــرابــات نـگــردی
در راه حـقـیـقـت نـشـوی قـبـلـه احـرار تـا قـدوه اصـحـاب لـبـاسـات نگـردی
تـا خـدمت رندان نگزینی بـه دل و جـان شـایسـتـه سـکان سـماوات نگردی
تـا در صـف اول نشـوی فـاتـحـه «قل » اندر صـف ثـانی چـو تـحـیات نگـردی
شـه پـیل نبـینی بـه مراد دل معشـوق تا در کف عشق شه او مات نگردی
تـا نیسـت نگردی چـو سنایی ز علایق نـزد فـضـلـا عـین مـبـاهـات نـگـردی
محکم نشود دست تو در دامن تحقیق تــا سـوخـتــه راه مـلـامـات نـگـردی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج