شماره ٤٢٨: دلم بربود شیرینی نگاری سرو سیمینی

دلـم بـربـود شـیـرینـی نـگـاری سـرو سـیمـینـیشگرفی چـابـکی چـسـتـی وفاداری بـه آیینیجـهـانـسـوزی دل افـروزی کـه دارد از پـی فـتـنـهز شکر بر قمر میمی ز…

دلـم بـربـود شـیـرینـی نـگـاری سـرو سـیمـینـی شگرفی چـابـکی چـسـتـی وفاداری بـه آیینی
جـهـانـسـوزی دل افـروزی کـه دارد از پـی فـتـنـه ز شکر بر قمر میمی ز سنبل بر سمن سینی
به نزد زلف چون مشکش نباشد مشک را قدری بـه پـیش روی چون ماهش ندارد ماه تـمکینی
غــم و انــدوه جــان مــن جــمــال و زیـب روی او ز من بـرخاست فرهادی ازو برخاست شیرینی
نهد هر لحظه از هجـران مرا بـر جـان و دل داغی زند از غمزه هر سـاعـت مرا بـر سـینه زوبـینی
بـــنــاز آرد اگــر گــویــم بـــزاری آن نــگـــاریــن را بـخـور زنـهـار بـر جـانـم مـکـن بـیداد چـنـدینـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج