شهره سادات حقدوست

تصویر تست

شهره سادات حقدوست

شهره سادات حقدوست
متولد بهمن ماه ۱۳۵۶شهرستان ورامین،استان تهران
از پانزده سالگی شعر را به صورت جدی در محضر استاد مرحوم علیرضا طالقانی دنبال کردم و استاد سعید وزیری

چهار اثر چاپ شده دارم

برو زود امامزاده دخیل ببند(شعرهای فولکلور)

پری من ،پری تو(شعرهای فولکلور)

از تو چه پنهان(گزیده اشعار به زبان معیار)

شک دارم این آیینه ها روراست باشند

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
کارشناس ارشد پژوهش هنر
مدرس زبان انگلیسی

مسوول فعلی کانون شاعران و نویسندگان شهرستان ورامین

شهره سادات حقدوست,
شهر،انگار تظاهر می کرد
به ندیدن،به نفهمیدن من
شهر،انگار بدش می آمد
از وجود من در پوشش زن

کوچه هر روز خودش را می خورد
ذهن فرسوده ی بیماری داشت
روی دیوار یکی فحش نوشت
به زنی که سر بیداری داشت

لحظه،آبستن هشیاری بود
شاخک تیز زمان،خورد به مرد
مرد،از طعنه بدش می آمد
طعنه نه،فاجعه،رسوایی ،درد

مرد،انکار تکاپویی بود
که به بازو و صدا تکیه نداشت
باید از زن،بت زیبا می ساخت
سیب،هرگوشه ی شهرش می کاشت

زن،به فتوای زمان،ملحد بود
شهر،از مرد حمایت می کرد
سقط این نطفه بلامانع شد
راوی از درد حکایت می کرد

راوی از زن ،بت زیبایی ساخت
که پری بود و بزک کارش بود
من این قصه به دنیا خندید
سالها بود بدهکارش بود

#شهره_سادات_حقدوست