خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 7 مهر 1402

صابر رجب

تصویر تست

صابر رجب

 نمی دانم تو رفتی یا که هستی یا خیالی

میان جان من داری چه کاری
دلم را با خودت بردی و رفتی
غم من کم نشد اما تو رفتی
اگر هستی،تمام هستی من
فدای لحظه های با تو بودن
اگر اصلا نبودی پس خیالی
خیاله با تو بودن خوش خیالی
خیال تو مرا دیوانه کرده
وصال تو مرا بیچاره کرده
هوای وصل تو در این شب تار
مرا کرده به رویایی وفادار