علیرضا بازرگان

تصویر تست علیرضا بازرگان
علیرضا بازرگان متولد سال ۱۳۵۰ در زنجان مهندس عمران مجموعه شعر چاپ شده: سردر نمی‌آورم – ۱۳۸۰ نشر شولا، تهران روزنامه‌نگاری، نویسندگی و کارگردانی فیلم کوتاه «عقیم»، تاسیس و اداره انجمن‌های ادبی، داوری جشنواره‌های شعر و قصه و ترجمه شعر از زبان فرانسه در کارنامه‌ی فرهنگی-ادبی او به چشم می‌خورد. نمونه اشعار: 1 دریا در «یا»ست دریا در «آیا» با موج‌های سؤالی به جزر و مدّ -که لم یکن لهُ کفواً اَحد- برخاست افتاد برخاست افتاد دریا کجا و هرچه بادا باد از مرغ عاشق دریایی از من نپرس چرا جان داد! 2 در دریغ و درد! دری نیست که دورِ دایره، دیوار و که دف هزار دفعه درید یک «در آ» نشنید! 3 تو را به شب به از سرِ شب ، تب به تابِ تابستان به تا سپيده كه آسيمه سر كه سرگردان تو را به ثانيه‌هايى كه سوسرك سررفت تو را به اين سرسام چقدر مانده بگو از دقيقه هاى دق چقدر تا هق هق! 4 روی گونه‌ی شبِ کبود جای ناخن که بود ماه آسمان در پرانتزی که باز کرده است دعوت از شهود پی به کشف تازه‌ای نمی‌برد قصه باز مانده است در همان یکی که بود در همان یکی نبود

کتاب ها و اشعار علیرضا بازرگان