قدرت موشکی

مرتضی برخورداری

جان را بدهیم و قامتی خَم نکنیم
دل در گرو وعده ی مبهم نکنیم
گر کل جهان به روی ما تیغ کشند
از قدرت موشکی یمان کم نکنیم

بخش رباعی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران