مرمر بوده ها

افسانه ی پری نامه ی شکوفه شراب نور خورشید و شب یک دامن گل پیچک دیوانگی شب گل رؤیا برگریزان نشان پا موج خیز گل انتظار از یاد رفته اجاق مرمر گر بوسه می …

افسانه ی پری
نامه ی شکوفه
شراب نور
خورشید و شب
یک دامن گل
پیچک
دیوانگی
شب
گل رؤیا
برگریزان
نشان پا
موج خیز
گل انتظار
از یاد رفته
اجاق مرمر
گر بوسه می خواهی
شهاب طلایی
شکوفه ی سحر
یادگار
گل کوه
آتش دور
این که با خود می کشم
برف گران
گل قاصد
باغ مهتاب
صد چمن لاله
پونه ی وحشی
ساقه ی دمیده
دیبای کبود
سپیدار
یک سحر
ننگ آشنا
افسون شیطان
وفادار
پولاد آبدیده
سجاف زرّین
یاد
دام فریب
معبد متروک
بی خبری
شبگرد
من و تو
دورنگی
عطر پرکنده
ساق فریب زن
آشفتگی
صدف
خاکستر خیال
دیشب
آشتی
بهار بی گل
توفان
نازک تن
خون سبز
فریاد
جامه ی عید
نیاز
در آشیان
گره ِ کور
عروسک مومی
گل صحرایی
اندوه
برای چشم هایت
چوب دار
رقص شیطان
نامه
نیمه شب
ای مرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج