مستی ز چشم دلکش میگون یار جوی

مسـتـی ز چـشـم دلکـش میگـون یار جـویوز جــام بـــاده کــام دل بــیــقــرار جــویاکنون که بانگ بلبل مست از چمن بخاستبـا دوستـان نشین و می خوشگوار جویگـ…

مسـتـی ز چـشـم دلکـش میگـون یار جـوی وز جــام بـــاده کــام دل بــیــقــرار جــوی
اکنون که بانگ بلبل مست از چمن بخاست بـا دوستـان نشین و می خوشگوار جوی
گـر وصـل یـار سـرو قـدت دســت مـی دهـد چون سرو خوش بـرآی و لب جوبیار جوی
فــصــل بــهـار بــاده گــلــبــوی لــالــه گــون در پـای گـل ز دسـت بـتـی گلعـذار جـوی
از بـــاغ پـــرس قــصــه بـــتـــخــانــه بـــهــار و انفـاس عـیسـوی ز نـسـیم بـهار جـوی
ای دل مـجـوی نـافـه مـشـکـل خـتــا ولـیـک در ناف شب دو سـلسله مشکبـار جـوی
خـود را ز نیسـتـی چـو کـمـر در میان مـبـین یـا از مــیـان مــوی مـیـانـان کــنـار جــوی
خـواهی که در جـهان بـزنی کوس خـسروی در بـاز مـلـک کـسـری و مـهر نـگـار جـوی
بــعـد از هـزار سـال کـه خـاکـم شـود غـبــار بــوی وفـا ز خــاک مـن خــاکـسـار جــوی
هر دم کـه بـیتـو بـر لب سـرچـشـمه بـگذرم گردد روان ز چـشمه چـشمم هزار جـوی
خـواجـو اگـر چـنانکـه در این ره شـود هلـاک خونش ز چشم جادوی خونخوار یار جوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج