کتاب های حسین منزوی

کتاب های حسین منزوی

ب‍ا س‍ی‍اوش‌، از آت‍ش‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ غ‍زل‌ه‍ا (۱۳۴۵ – ۱۳۷۴)/ س‍روده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

ب‍ا س‍ی‍اوش‌، از آت‍ش‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ غ‍زل‌ه‍ا (۱۳۴۵ – ۱۳۷۴)/ س‍روده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌. سرشناسه    :    م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌‏عنوان و نام پديدآور    :  

ادامه مطلب »
کتاب های حسین منزوی

‏‫ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ادگ‍ی‌: ش‍ع‍ره‍ای‌ س‍پ‍ی‍د (۱۳۷۸-۱۳۴۸)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌

سرشناسه    :    م‍ن‍زوی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۲۵-‏عنوان و نام پديدآور    :    ‏‫ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ادگ‍ی‌: ش‍ع‍ره‍ای‌ س‍پ‍ی‍د (۱۳۷۸-۱۳۴۸)‬/ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍زوی‌.‏مشخصات نشر  

ادامه مطلب »