من کیم زاری نزار افتاده ئی

مــن کــیـم زاری نــزار افــتــاده ئیپـر غـمی بـیغمگسـار افتـاده ئیدردمــنــدی رنــج ضــایـع کــرده ئیمسـتـمندی سـوگوار افـتـاده ئیمـبــتــلـائی در بـ…

مــن کــیـم زاری نــزار افــتــاده ئی پـر غـمی بـیغمگسـار افتـاده ئی
دردمــنــدی رنــج ضــایـع کــرده ئی مسـتـمندی سـوگوار افـتـاده ئی
مـبــتــلـائی در بــلـا فــرســوده ئی بـی قـرینی بـی قرار افـتـاده ئی
بـاد پـیمائی بـه خـاک آغشـتـه ئی خسته جانی دل فگار افتـاده ئی
نیمه مستی بی حریفان مانده ئی می پـرستی در خمار افتـاده ئی
بـی کسـی از یار غایب گشتـه ئی ناکسـی از چـشم یار افتـاده ئی
اخـتـیـار از دسـت بـیـرون رفـتـه ئی بـیخـودی بـی اخـتـیار افتـاده ئی
عــنـدلـیـبــی از گــل ســوری جــدا خستـه ای دور از دیار افتـاده ئی
پـیش چـشـم آهـوان جـان داده ئی بـر ره شـیران شـکـار افـتـاده ئی
دست بـردل خاک بـر سر مانده ئی بـر سـر ره خـاکـسـار افـتـاده ئی
رو بـغـربــت کـرده فـرقـت دیـده ئی بی عزیزان مانده خوار افتاده ئی
بــیـدل و بـی یـار رحـلـت کـرده ئی بــی زر و بـی زور زار افـتـاده ئی
همچو خواجو پـای در گل مانده ئی بـر سـر پـل مانده بـار افتـاده ئی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج