مگر بدیده مجنون نظر کنی ورنی

مــگــر بــدیــده مــجــنــون نــظــر کــنــی ورنــیچــگـونـه در نـظــر آیـد جــمـال طــلـعــت لـیـلـیحـدیث حـسـنـت و ادراک هر کـسـی بـحـقـیقـتجـمـال …

مــگــر بــدیــده مــجــنــون نــظــر کــنــی ورنــی چــگـونـه در نـظــر آیـد جــمـال طــلـعــت لـیـلـی
حـدیث حـسـنـت و ادراک هر کـسـی بـحـقـیقـت جـمـال یوسـف مـصـریسـت پـیش دیـده اعـمـی
مــقــیــم طــور مــحــبــت ز شــوق بـــاز نــدانــد شــعــاع آتـــش مــهــر از فــروغ نــور تـــجــلــی
کمال معجـزه حـسـن بـین که غایت سـحـرسـت شـکـنج زلـف چـو ثـعـبـان نهاده بـر کـف موسـی
حـکـایتـیسـت ز حـسـنـت جـمـال لـعـبـت چـینی نـمـونـه ئیـســت ز نـقـشـت نـگـارخــانـه مـانـی
رخ مــنــور و خـــال ســیــاهــت آتـــش و هــنــدو خــط مــعــنــبـــر و زلــف کــژت زمــرد و افــعــی
کـجــا بــصـورت و مـعـنـی بــچـشـم عـقـل درآئی که هست حسن و جمالت ورای صورت و معنی
چـو حـسـن مـنـظـر و بـالـای دلـفـریب تـو بـینـنـد کـه الـتــفـات نـمـایـد بــحـور و جــنـت و طـوبــی
بــجــام بــاده صــافـی بــشــوی جــامـه صـوفـی چــرا کـه بــاده نـشــانـد غـبــار تــوبــه و تــقـوی
چو چشم مست تو فتوی دهد که باده حلالست بــریـز خـون صـراحـی چـه حـاجـتـسـت بـفـتـوی
بــیــاد لــعــل تــو خــواجــو چــو در مــحــاوره آیـد کـنـد بـمـنـطـق شـیـرین بـیـان مـعـجـز عـیسـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج