میا در قلب عشق ایدل که بازی نیست جانبازی

میا در قلب عـشـق ایدل که بـازی نیسـت جـانبـازیمکن بر جان خویش آخر ز راه کین کمین سازیهـمـان بـهـتـر کـه بــاز آئی از ایـن پـرواز بـی حـاصـلکه کبـک خـس…

میا در قلب عـشـق ایدل که بـازی نیسـت جـانبـازی مکن بر جان خویش آخر ز راه کین کمین سازی
هـمـان بـهـتـر کـه بــاز آئی از ایـن پـرواز بـی حـاصـل که کبـک خـسـتـه نتـواند که بـا بـازان کند بـازی
چو می سوزیم و می سازیم همچون عود در چنگت چـرا ای مطرب مجـلس دمی بـا ما نمی سازی
چـه بـاشـد چـون من نالان بـضـربـت گشـتـه ام قـانع اگر یک نوبـتـم در بـرکشی چـون ساز و بـنوازی
دلـم را گـر نمـی خـواهی کـه سـوزی ز آتـش سـودا ز خـال عـنـبــریـن فـلـفـل چـرا بــر آتـش انـدازی
بـــر افــروزی روان حــســن اگــر عــارض بــرافــروزی بــر انـدازی بــنـای عـقـل اگـر بــرقـع بــرانـدازی
چــرا بــایـد کــه خــون عــالــمــی ریـزی و عــالــم را ز مــردم بـــاز پـــردازی و بـــا مــردم نــپـــردازی
نـبـاشـد عـیب اگـر گـردم قـتـیل چـشـم خـونـخـوارت که هم روزی شـهید آید بـه تـیغ کـافـران غـازی
بــتـرک جـان بــگـو خـواجـو گـرت جـانـانـه مـی بــایـد که در ملکی نشـاید کـرد سـلطـانی بـه انبـازی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج