نام و سیما

این روزها شهید نامی یگانه نیست نام خاص نامی است عام نامی است مانند نامها که به خود می نهند عوام نام برادران تو و خواهران من نامی ز شاهنامه امامان حتی …

این روزها شهید
نامی یگانه نیست نام خاص
نامی است عام
نامی است مانند نامها که به خود می نهند عوام
نام برادران تو و خواهران من
نامی ز شاهنامه امامان
حتی پیمبران
سیمای این شهیدان
چون نقش سکه نیست
از پرده های فاخر نقاشی
می لغزد
از آب و رنگ و روغن
می گریزد
و طرح صادقانه این چهره را فقط
بر سنگفرش خون
آری نوار خون می ریزد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج