نه عهد کرده ئی آخر که قصد ما نکنی

نه عـهد کرده ئی آخـر که قصـد ما نکنیچـرا جـفـا کـنـی و عـهـد را وفـا نـکـنـیچـو آگـهـی کـه نـداریم جـز لـبـت کـامـیروا بــود کـه ز لـب کــام مـا روا ن…

نه عـهد کرده ئی آخـر که قصـد ما نکنی چـرا جـفـا کـنـی و عـهـد را وفـا نـکـنـی
چـو آگـهـی کـه نـداریم جـز لـبـت کـامـی روا بــود کـه ز لـب کــام مـا روا نـکـنـی؟
ز مــا نــیــامــده جـــرمــی خـــدا روا دارد کـه کینه ورزی و اندیشـه از خـدا نکـنی
من غـریب کـه گشـتـم ز خـویش بـیگـانه چه حالتست که با خویشم آشنا نکنی
مرا چو از همه عالم نظر بـه جانب تست نظر بـسوی من خـسـتـه دل چـرا نکنی
کنون که کشتی و بر خاک راهم افکندی بـود که بـر سـر خـاک چـنین رها نکـنی
تـرا کـه آگـهی از حـال دردمـندان نیسـت مـعــیـنـســت کــه درد مـرا دوا نـکــنـی
اگر چـنانکـه سـر صـلح و دوسـتـی داری چـرا نـیائی و بـا دوسـتـان صـفـا نـکـنی
چـو آب دیده ز سـر بـگـذشـت خـواجـو را چـه خـیزدار بـنـشـینی و مـاجـرا نـکـنی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج