هر گاه عطش آمد و بی تاب شد/ پروانه بهزادی آزاد

هر گاه عطش آمد و بی تاب شد/ پروانه بهزادی آزاد

هر گاه عطش آمد و بی تاب شدم

با جرعه ای از مشک تو سیراب شدم

از شرم و خجالت دو دستت اما

مانند تمام رودها،آب شدم