هم در این معنی

خبر یافت گردن کشی در عراقکه می گفت مسکینی از زیر طاقتـو هم بـر دری هستـی امیدوارپــس امـیـد بــر در نـشـیـنـان بــرآر***نخـواهی که بـاشد دلت دردمنددل …

خبر یافت گردن کشی در عراق که می گفت مسکینی از زیر طاق
تـو هم بـر دری هستـی امیدوار پــس امـیـد بــر در نـشـیـنـان بــرآر
***
نخـواهی که بـاشد دلت دردمند دل دردمــــنـــدان بــــرآور ز بــــنـــد
پــریـشــانــی خــاطــر دادخــواه بــرانـدازد از مـمــلــکــت پــادشــاه
تـو خـفتـه خـنک در حـرم نیمروز غـریب از بـرون گـو بـه گـرما بـسـوز
سـتـاننده داد آن کس خـداست کـه نـتـواند از پـادشـه دادخـواسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج