هم در هجای معجزی شاعر

مـعـجـز مـعـجـزی پـدیـد آمـدچـون فرورید قوم او پـسـریبی نهادی پلید و پر هوسیبی زمانی دراز و بی خبریهـم ازو بــود و از کـفـایـت اوکـه بـهـر کـار دارد ا…

مـعـجـز مـعـجـزی پـدیـد آمـد چـون فرورید قوم او پـسـری
بی نهادی پلید و پر هوسی بی زمانی دراز و بی خبری
هـم ازو بــود و از کـفـایـت او کـه بـهـر کـار دارد او هنـری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج