هیچ شکر چو آن دهان دیدی

هـیچ شـکـر چـو آن دهـان دیدیهیچ تـنگ شـکر چـنان دیدیآن زمــانــت کــه در کـــنــار آمــدجـز کـمـر هیچ در میان دیدیدر چمن همچو شمع مجلس ماطوطئی آتـشـین…

هـیچ شـکـر چـو آن دهـان دیدی هیچ تـنگ شـکر چـنان دیدی
آن زمــانــت کــه در کـــنــار آمــد جـز کـمـر هیچ در میان دیدی
در چمن همچو شمع مجلس ما طوطئی آتـشـین زبـان دیدی
راســـتـــی را شـــمــائل قـــد او هیچ در سرو بـوستـان دیدی
دل ربـــاتـــر ز زلــف و عـــارض او شاخ سنبل بـر ارغوان دیدی
در فغـانم ز دسـت قاتـل خـویش کشته را هیچ در فغان دیدی
همچـو غرقاب عشـق او خـواجـو هـیـچ دریـای بـیـکـران دیـدی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج