ولي بريم نژاد

تصویر تست

ولي بريم نژاد

 

تو را قسم به پرستو قسم به مرغ هوا

تو را قسم به کبوتر به عاشق دريا

تو را قسم به قناري قسم به عشق هزار

غريق عشق تو شد دل حجاب خود بردار