خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 4 مهر 1402

پاورپوینت های زبان و ادبیات فارسی

کاربر گرامی

          هرکدام از ردیف ها دارای لینک دریافت پاورپوینت است که با کلیک راست و انتخاب گزینه save target az می توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

ردیف موضوع استاد نوع فایل
1 ادبیات معاصر 1 کوپا ppsx
2 ادبیات معاصر 2 کوپا pptx
3 انواع ادبی محمدی بدر pptx
4 انواع ادبی مسعودی فر pptx
5 عروض و قافیه مسعودی فر pptx
6 آشنایی با علوم قرآنی  تجانی pptx
7 بدیع جعفری pptx
8 بدیع مسعودی فر pptx
9 بدیع شکرایی pptx
10 بوستان سعدی توکلی pptx
11 دستور زبان عبدالحسنی pptx
12 دستور زبان مسعودی فر pptx
13 دستور زبان1 محمدی بدر pptx
14 دستور زبان2 محمدی بدر pptx
15 فرخی و کسایی محمدی بدر pptx
16 قواعد عربی1 ابوالحسنی pptx
17 قواعد عربی2 ابوالحسنی pptx
18 قواعد عربی زمانی pptx
19 قواعد عربی 3 تجانی pptx
20 قرائت عربی 1 مزدارانی pptx
21 قرائت عربی 2 مزدارانی pptx
22 گلستان سعدی میرزایی pptx
23 حافظ کمال الدینی pptx
24 حافظ صمدی pptx
25 کشف الاسرار مزدارانی pptx
26 کلیله و دمنه مزدارانی pptx
27 کلیله و دمنه شکرایی pptx
28 معانی و بیان1 موسوی pptx
29 معانی و بیان1 موسوی pptx
30 معانی و بیان2 شکرایی pptx
31 معانی و بیان2 موسوی pptx
32 منطق الطیر شکرایی pptx
33 مثنوی1 میرزایی pptx
34 مثنوی2 میرزایی pptx
35 مسعود سعد سلمان  صمدی pptx
36 مرصادالعباد صمدی pptx
37 مقدمات زبان شناسی میرزایی pptx
38 مقدمات زبان شناسی جعفری pptx
39 نقد ادبی محمدی بدر pptx
40 ناصر خسرو توکلی pptx
41 روش تحقیق مزدارانی pptx
42 رودکی و منوچهری صمدی pptx
43 رودکی و منوچهری زمانی pptx
44 سبک شناسی وطن پرست pptx
45 سبک شناسی کوپا pptx
46 سیاست نامه و قابوسنامه صمدی pptx
47 تاریخ بیهقی میرزایی pptx
48 تاریخ ادبیات2 موسوی pptx
49 تاریخ ادبیات3 موسوی pptx
50 تاریخ ادبیات1 جعفری pptx
51 تاریخ ادبیات2 کوپا pptx
52 تاریخ ادبیات3 کوپا pptx
53 تاریخ زبان فارسی سامئی pptx
54 تاریخ زبان فارسی جعفری pptx
55 زبان خارجی تخصصی سامئی pptx
56  خاقانی  شکرایی  ppsx
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80