پرواز کن ای مرغ و بگلزار فرود آی

پـرواز کـن ای مـرغ و بـگـلـزار فـرود آیور اهــل دلــی بــر در دلــدار فــرود آیور می طلبـی خون دل خـستـه فرهادچون کبـک هوا گیر و بـکهسار فرود آیای بــ…

پـرواز کـن ای مـرغ و بـگـلـزار فـرود آی ور اهــل دلــی بــر در دلــدار فــرود آی
ور می طلبـی خون دل خـستـه فرهاد چون کبـک هوا گیر و بـکهسار فرود آی
ای بــاد صـبــا بـهـر دل خـسـتـه یـاران یـاری کـن و در بــنـدگـی یـار فــرود آی
در ســایـه ایـوانــش اگــر راه نــیـابــی خـورشـید صـفت بـر در و دیوار فرود آی
ور پـرتـو خـورشـید رخـش تـاب نـیـاری در سـایـه آن زلـف سـیـه کـار فـرود آی
چـون بـر سـر آبـسـت تـرا منزل مالوف بر چشمه چشم من خونخوار فرود آی
از کفر سر زلف بـتان گر خبـرت هست مؤمن شـو و در حـلقـه کـفـار فـرود آی
از صـومعـه بـیرون شـو و از زوایه بـگذر وانــگــاه بــیـا بــر در خــمــار فــرود آی
خواهی که رسانی بفلک رایت منصور بــا سـر انـا الـحـق بــسـر دار فـرود آی
ای آنکه طـبـیب دل پـر حـسـرت مائی از بــهـر خـدا بــر سـر بـیـمـار فـرود آی
خـواجـو اگـر از بــهـر دوای دل مـجـروح دارو طــلـبــی بــر در عــطــار فـرود آی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج