پری رخا منه از دست یکزمان شیشه

پــری رخــا مـنـه از دســت یـکــزمـان شــیـشــهقـرابـه پـر کـن و در گـردش آر آن شـیشـهکـنـونـکـه پـرد، سـرا زهره اسـت و سـاقـی مـاهشراب چشمه خورشید و …

پــری رخــا مـنـه از دســت یـکــزمـان شــیـشــه قـرابـه پـر کـن و در گـردش آر آن شـیشـه
کـنـونـکـه پـرد، سـرا زهره اسـت و سـاقـی مـاه شراب چشمه خورشید و آسمان شیشه
خــوشـا مـیـان گـلـسـتــان و جــام مـی بــر کـف کـنار پـر گـل و نسـرین و در میان شـیشـه
مـرا چـو شـیـشـه مـی دسـتـگـیـر خـواهـد بــود بـده بـدست من ای ماه دلستـان شیشه
روان خــســتــه ام از آتــش خــمـار بــســوخــت بــیـا و پــر کـن از آن آتــش روان شـیـشـه
شــدم ســبــکــدل و گــردد ز تــیـزی و گــرمــی بـرین سـبـک دل دیوانه سـرگران شیشـه
بــیـا کـه ایـن دل مـجــروح مـمـتــحـن زده اسـت بـیاد لعـل تـو بـر سـنگ امتـحـان شـیشـه
دل شکسـتـه بـرم تـحـفه پـیش چـشم خـوشت اگر چـه کـس نبـرد پـیش ناتـوان شـیشـه
ز شـــوق آن لــب چـــون نــاردان کــنــم هــر دم ز خــون دیـده پــر از آب نـاردان شــیـشــه
بــراســتــان کـه بــسـی خــسـتــگـان نـازک دل شکسـتـه اند بـرین خـاک آستـان شیشه
لـــب تـــو آب شـــد و جـــان بـــیـــدلـــان آتـــش غم تـو کوه و دل تـنگ عـاشـقان شـیشـه
مطیه سست و همه راه سنگ و صاعقه سخت کــریـوه بــر گـذر و بــار کــاروان شــیـشــه
تــرا کـه شـیـشـه مـی داد و مـی دهـد خـواجـو بـرو بـمجـلس مستـان و میستـان شیشه
چـو شیشه گرلبـت از تـاب سـینه جـوشیدسـت مدار بـی لـب جـوشـیده یکـزمان شـیشـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج