چو چشم مست تو با خواب می کند بازی

چو چـشم مست تـو بـا خواب می کند بـازیدو چشم من همه بـا آب می کند بـازیچنین که غمزه شوخ تو مست و مخمورستچـرا بـگـوشـه مـحـراب مـی کـنـد بــازیبـــبـــی…

چو چـشم مست تـو بـا خواب می کند بـازی دو چشم من همه بـا آب می کند بـازی
چنین که غمزه شوخ تو مست و مخمورست چـرا بـگـوشـه مـحـراب مـی کـنـد بــازی
بـــبـــیــن کــه آهــوی روبـــاه بـــاز صــیــادت چـگـونه بـا دل اصـحـاب مـی کـنـد بـازی
چـو خون چـشم من آمد بـجـوش از آنرویست که بـا سرشک چـو عناب می کند بـازی
ز زیـر پــهـلــوی پــر خــار مــن چــه غــم دارد کسی که بر سر سنجاب می کند بازی
بــیـا کــه زلــف رســن بــاز هــنــدو آســایـت شـبـی دراز بـمـهـتـاب مـی کـنـد بــازی
دلـم ز بــیـخــردی هـمـچــو طــفــل بــازیـگــر بـدان کـمـند رسـن تـاب مـی کـند بـازی
تـفرجـیسـت که شب بـاز طره ات همه شب بـنـور شـمـع جـهانـتـاب مـی کـنـد بـازی
عـجــب ز مـردم بــحــریـن دیـده ات خــواجــو کـه در مـیـانـه غـرقـاب مـی کـنـد بــازی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج