|  |   |  |   |

نقد اشعار و کتاب های شاعران و نویسندگان

در معبر فصول با زین العابدین محب علی

درمعبرفصول با زین العابدین محب علی
زین العابدین محب علی شاعرجوانی است که دردهه ی دوم زندگی اولین کتاب خودرابانام «بغض چندین ساله » به چاپ رسانده است .
«درمعبرفصو ل » عنوان دومین کتاب ایشان است که درسال 1390 به چاپ رسید است و سومین کتاب تحت عنوان زیبای «ذات بی مرگ شعرهای سپید»درسال 1392به دست خوانندگان مشتاقش رسید است .

الف -درهرسه کتاب مضمون اصلی «عشق » است ،عشقی قدوسی و آسمانی ،اوج دهنده و کمال یافته ،روحانی و نه جسمانی ،عاطفی و معنوی .

درکتاب «بغض چندین ساله » شاعر،معشوق را بعضابد:
دل راهزارباربه آتش کشانده ای
این قدرقلب آینه جامدنمی شود(بغض20)
_________________________________
دیروززمستانهایت آمدبه سراغم دیدم
من برهه ی پاییزی ام من روح شکیبی دارم (بغض 9)
______________________________
ودرهمین کتاب عموما خوب می بیندمعشوق را :
افسوس ندانستم از سطح نگاه تو
هرکس برودپایین دیگرنرودبالا (بغض 3)
__________________________

درکنارت عاشقانه گندمی راآرد کردم
اشتباهی بودازمن سیب شستن باتوهرگز(بغض )
___________________________________
درکتاب «درمعبرفصول » معشوق انسانی است مطلقا خوب و شاعربااودروضعیت : من خوب هستم - توخوب هستی - به تعادلی پایداررسیده است
درشعر:سلام حال و ...
هنوزباتوشبیه پرنده می سپرم راه
چقدرباتونجیبم توآبی هوس انگیز
__________________________
ودرشعر:به بادمی دهم ...
به بادنمی دهم آخرنه برگ یادت را
که تونجیب ترین غنچه ی نجابت را
___________________
ودرشعر:خوبی ...
تورودجوشانی که ازیک اوج می آیی
داری بزرگم می کنی ای تک درخت سبز
______________________
درشعر:باخیش بی قرار...
من باکبوتران سپیدحضورتو
درمسلخ زمانه به معراج می روم
_________________________
ودرشعر:چندیست .. مصراعهای :
چندیست غرق چشم زلالت که می شوم
بی شک به ساقه ی ترمریم نمی رسم
دیشب بهشت دست ترا خواب دیده ام
_______________________
ودرشعرمسیح من .... ترکیبات :
مسیح من که توباشی - بهشت نه به حضورت- قسم به حرمت دستانت - دستهای پرازآزرمت .

_______________________________________________________
درشعر:پرازهوای ...
کنارمریم توعاشقانه خواهم زیست
و
به پاس مریم توجاودانه می خندم

____________________________________________
ودرشعرنجیب دوتاچشمات ...
باتومن همیشه روزه ام
باتومن همیشه پاکم
_______________________________
ودرشعر:اجاق اون ...
ولی توحیفه که بامن قناری
یه عمری توقفس هم خونه باشی
کنارمن بمونی تابپوسی
به فکر آب و فکردونه باشی

________________________
درشعر:توشیطانی ...به زیباترین شکل تقدس معشوق را نشان می دهد:
توشیطانی پری هستی ؟ فرشته ؟زن ؟ نمی دانم
توراای روح زیبایی به شکل تن نمی دانم .
رفیقی دوستی معشوق یا هم زاداگرهستی
تورا محبوب من درهیات یک زن نمی دانم
____________________________________
ب- علاوه بر عشق مقدس محب علی مفهوم توکل و توسل و حمایت خواهی را هم با معشوق و مخاطبش به این زیبایی تعریف کرده است :
درکتاب درمعبرفصول :
درشعربرای تو:به جان پناه امینت که می رسیدازتو..
.و درشعراغازکن :
اغازکن شعرمراتاخط پایانم
ازدست شوم بی کسی یک شب بگریانم
___________________________________________
ج- درهرسه کتاب رگه هایی از بدبینی و ناامیدی و بحران هویت و افسردگی و بدبینی هم دیده می شود

درکتاب بغض چندین ساله :
نه از آبم ، نه از خاکم نمی دانم نمی دانم
ولی از جنس انسانم همان مجهول معلومم (بغض 24)
_________________________________
ودربغض 26 همین کتاب :
من افتخارکشوروتاریخ می شوم
وقتی به گوررفته ام هشتاد سال بعد
______________________
بغض 28:
دراوج تنهایی خدایک نقطه کورافرید
ان نقطه ادم بودیامن اشتباه اورده ام
______________________
درکتاب درمعبرفصول هم :
برگشتم از تمام سفرهابه خویش وبازاین سیربی اراده مبهم تسلسلی است
___________________________________
وبازدرهمین کتاب :
تمام ثانیه های این قداست شوم
پرندگان فریب از زمین رهاشده اند
ومن به جاده ی متروک دل می اندیشم
به آدمی به کهن شاهکار نامفهوم
و
درجایی دیگگرازهمین کتاب :
وبرای انکه زمین بارورشوداز جسمم
عجب شروع قشنگی است رفتن و مردن
و
وعشق سازه ویرانگری است تاانسان
پرازتقدس اشکم دچارعصمت مرگ
__________________________________________
درپایان ضمن ارزوی موفقیت روزافزون برای شاعرجوان ، امیدوارم که دوستان عزیزدرخواندن و التذاذ از این سه کتاب نفیس با من مشترک باشند
_____________________________________________________________________________
مریم شجاعی - تیرماه 1393 بروجردا

بخش نقد ادبی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: نقد شعر, نقد داستان, نقد ادبی

چاپ ایمیل