|  |   |  |   |

نقد اشعار و کتاب های شاعران و نویسندگان

سخنی کوتاهعرض سلام دارم

بدون ترديدسايت شغرنودرگسترش واشاعه فرهنگ اين مرزوبوم بويژه شعرسهم خاص خودرا دارد. همه ما مي دانيم كه درواحد شعرسايت اهل فن حضوري فعال دارند، وخود بهتروبيشترازمن وشما بركم وكيف مطالب مربوط به شعرواقف اند، بنابراين طرف صحبت من دوستان جوان شاعرند كه درسايت به عنوان شاعرفعاليت دارند.دراين چند روزي كه حقير نيزثبت نام نموده ام، مقالات ارزشمندي را درباب شعرونقدآن يافته ام كه اغلب شان درخودتوجه اند. امابه ليست اشعاراغلب دوستان كه مراجعه كردم ، چه شعرهاي خوب وناب وچه شعرمتوسط وچه شعرهاي ضعيف ، متوجه مطلبي شدم كه وظيفه خود دانستم تذكري به دوستان شاعربدهم كه البته روال منطقي نقدشعرنيزچنين است . هيچ شعري بي نقص نيست ، همچون خودما كه بي نقص نيستيم ... وبا توجه به اين كه ما به عنوان يك هنرمند ونويسنده يا شاعروظيفه داريم كه خوب را ازبد تشخيص دهيم ، ودرنقد اشعارمان يا راهنمايي اهل فن به نقايص وضعف هاي توشته هاوشعرهاي خودمان سروسامان بدهيم تا روندي روبه رشد داشته باشيم. بنابراين توجه دوستان رابه نكاتي چند جلب مي نمايم . 1- دربيشترليست اشعاركه داراي ضعف محتوايي وفني بودند شاهد تمجيد وتعريف هاي غيرواقع بودم كه بي شك هم به اعتبارسايت وهم به خوددوستان شاعرلطمه مي زند.( وظيفه است كه نقاط ضعف ونقط قوت هرشعري بدون رودروايسي مطرح گردد واگردوستاني هستند كه درنقد شعرتوانايي وآگاهي ندارند،تنها تقدير وتشكري بنمايند. ندانستن ما دليل برناآگاهي ما نيست . اين رونددربعضي ازليست هاگويي به مسابقه اي در جهت امتيازدهي وامتيازگيري تبديل شده است. )2- اشعارمتوسط نيزكه مثلن انديشه زيبايي وارزشمندي درآن ها نهفته است با تعريف هاي عيرمنطقي ضعف هاي تكنيكي آن ها ناديده گرفته شده است . 3- برعكس شعرهايي كه ازنظرفني خوب وازنظرمحتوايي وزبان مشكل دارند به جهتي ديگرهرزمي روند. واين مارااز اهدافيي كه مسئولين اين سايت مطمئنن درنظردارنددورمي دارد. شكي نيست كه نقد شعرهاي كلاسيك وسنتي دراشكال گوناگون آن با نقدشعرسپيدوشعرتيمايي وترانه با يكديگرتفاوت بسياردارند. لذا نمي توان سليقه رادرنقد شعردخالت داد. اين كه شاعري شعرسنتي وكلاسيك مي گويد وعلاقه اي به شعرنيمايي يا سپيد ندارد، دليلي نخواهد بودكه نسبت به ديگرگونه هاي شعربي تفاوت يا سختگيرباشدويا برعكس اگرشاعري شعرتيمايي وسپيد مي سرايد ودرگفتن شعركلاسيك تبحروعلاقه اي ندارد، نيزدرهمين مقوله توجه وبي توجهي جاي مي گيرد ... البته بسياري ازدوستان ما هستند كه درهمه قالب ها شعرمي سرايند وكاملن برشعراشراق دارند. به هرجهت بيش ازاين سرتان را به درد نمي آورم ، واميددارم كه بدون تعصب هاي مرسوم شعرهاي يكديگر را نقد كنيم وازتعريف وتمجيد غيرمنطقي وناآگاهانه بپرهيزيم . باشد كه درآينده نه چندان دوراستعدادهاي درخشان شعرفارسي شناخته شده وبا رفع نواقص فني وذهني به سرمنزل مقصود ادبيات رهنمون شوند. پيروز وموفق باشيد . كوچك همه دوستان شاعر/ علي غلامي /

بخش نقد ادبی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: نقد شعر, نقد داستان, نقد ادبی

چاپ ایمیل